Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV)

STOOV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In algemene zin geldt dat STOOV persoonsgegevens verwerkt om de activiteiten van het fonds mogelijk te maken. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen reguliere activiteiten en projecten.

1) Reguliere activiteiten
Onder reguliere activiteiten wordt verstaan: het bepalen en innen van de afdracht aan het fonds op basis van de CAO inzake de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche en  het uitkeren van vergoedingen voor gevolgde scholing.

Hiervoor worden naast de bedrijfsgegevens de volgende gegevens verwerkt: voorletters, achternaam, geslacht, functie, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.

2) Projecten
Voor bepaalde projecten kunnen van werknemers van bij het STOOV-fonds aangesloten bedrijven ook persoonsgegevens worden verwerkt. Maximaal zijn dit de volgende persoonsgegevens:

  • voorletters en achternaam
  • geslacht
  • geboorteplaats en -datum
  • functie
  • functie-omvang
  • datum indiensttreding

Indien nodig wordt op projectniveau ook een aanvullende privacyverklaring opgesteld. Dit geldt op dit moment voor het project Duurzame Inzetbaarheid in de Vlakglasbranche (DIV).

Aanvullende privacyverklaring project Duurzame Inzetbaarheid
* Als u zich aanmeldt voor een scan in het Project Duurzame Inzetbaarheid zullen uw persoonsgegevens (het mailadres) uitsluitend worden gebruikt om u toegang te geven tot de werkscan.

* Als u n.a.v. een door u ingevulde scan van het Project Duurzame Inzetbaarheid  contact met STOOV opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens (mailadres of telefoonnummer) uitsluitend om contact met u op te nemen over de vraag die u ons stelt.
* STOOV zal uw gegevens nooit communiceren aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerking data voor statistische doeleinden
Wanneer u een werkscan invult, worden de ingevulde test en de uitslag losgekoppeld van uw persoonsgegevens om zo bepaalde onderzoeken en analyses uit te kunnen voeren. Deze gegevens zijn op anoniem niveau beschikbaar voor de projectorganisatie, maar nooit naar personen te herleiden. 

Hoe gaan wij om met deze persoonsgegevens?
Alle persoonsgegeven worden opgeslagen in eigen software of generieke software beiden op beveiligde servers. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen of zolang als dit noodzakelijk is dan wel zo lang als wettelijk verplicht is.

STOOV deelt uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door STOOV mogelijk te maken.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u inzage wil hebben in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt of indien u de door ons verwerkte persoonsgegevens wil laten corrigeren dan wel laten verwijderen kunt u uw verzoek sturen aan info@stoov.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij streven er naar om uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek of correctie te reageren.

Als u ons hebt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij dit zo snel mogelijk doen tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om deze gegevens toch te bewaren dan wel indien er andere zwaarwegende redenen zijn op grond waarvan wij uw gegevens niet (direct) kunnen verwijderen.

Nieuwsbrief
STOOV verstuurt regelmatig een nieuwsbrief over activiteiten en projecten. Hiervoor worden uw e-mail adres, uw naam en het bedrijf waarvoor u werkt vastgelegd in ons mailingsysteem. Wilt u zich hiervoor afmelden dan kunt u een mail sturen aan info@stoov.nl of onderaan de nieuwsbrief via de link afmelden.

STOOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neemt u dan contact met ons op, bij voorkeur per email info@stoov.nl

Vragen en feedback
STOOV controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kun u contact met ons opnemen:

STOOV
Postbus 693
4200 AR GORINCHEM

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 augustus 2018.